Варыянтнасць заходнепалескіх намінацый раслін

"А в книжной памяти мгновения войны"

У артыкуле разглядаюцца розныя падыходы да вызначэння паняццяў варыянтнасці, сінаніміі і дублетнасці ў сучасным беларускім мовазнаўстве. Зʼява варыянтнасці прааналізавана на прыкладзе заходнепалескіх намінацый раслін і выяўлены магчымыя прычыны яе ўзнікнення. У заходнепалескіх гаворках зафіксаваны фанетычныя, акцэнтныя, акцэнтна-фанематычныя, марфалагічныя, фанетыка-марфалагічныя і словаўтваральныя варыянты батанічных назваў, прыводзены шматлікія прыклады. Асаблівай прадуктыўнасцю сярод прааналізаваных адзінак вызначаецца фанетычная варыянтнасць.

Раздел науки: 
Автор: 
Кісель Т.А.
Год издания: 
2019
Библиографическое описание источника: 
Веснік Брэсцкага ўн-та. Серыя 3. - 2019. - № 1. - С. 15-19
Издатель: 
Брэст: БрДУ