Новости библиотеки

V региональная студенческая научно–практическая конференция «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА»

Физическая культура в жизни студента: сб. тезисов докладов V региональной. студенч. научно-практич. конф., Брест, 17 ноября 2017 г. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина; редкол.: Т.С. Демчук (гл. ред.). – Брест : БрГУ, 2017. –    с.308

VII региональная студенческая научно–практическая конференция «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА»

Физическая культура в жизни студента : тезисы докладов VII регион. студ. научн.-практ. конф., Брест, 13 ноября 2019 г. [Электронный ресурс] / ред. кол. Лукашевич С.С. [и др.]. – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2019. – 364 с. – Режим доступа: http// www.brsu.by

VI региональная студенческая научно–практическая конференция «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА»

Физическая культура в жизни студента : тезисы докладов IV регион. студ. научн.–практ. конф., Брест, 16 ноября 2018 г. [Электронный ресурс] / ред. кол. Демчук Т.С. [и др.]. – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2018. – 236 с. – Режим доступа: http// www.brsu.by

IV региональная студенческая научно–практическая конференция «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА»

Физическая культура в жизни студента : тезисы докладов IV регион. студ. научн.-практ. конф., Брест, 25 ноября 2016 г. [Электронный ресурс] / ред. кол. Демчук Т.С. [и др.]. – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2016. – 303с. – Режим доступа: http://www.brsu.by/div/kafedra-fizicheskoj-kultury

III региональная студенческая научно–практическая конференция «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА»

Физическая культура в жизни студента : тезисы докладов III регион. студ. научн.-практ. конф., Брест, 27 ноября 2015 г. [Электронный ресурс] / ред. Кол. Демчук Т.С. [и др.]. – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2015. – 165 с. – Режим доступа: http// www.brsu.by

II региональная студенческая научно–практическая конференция «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА»

Физическая культура в жизни студента : тезисы докладов II регион. студ. научн.-практ. конф., Брест, 28 марта 2014 г. [Электронный ресурс] / ред. Кол. Демчук Т.С. [и др.]. – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2014. – 259 с. – Режим доступа: http// www.brsu.by

Тезисы докладов региональной студенческой научно-практической конференции «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА»

Физическая культура в жизни студента : тезисы докладов регион. студ. научн.-практ. конф., Брест, 29 марта 2013 г. [Электронный ресурс] / ред. кол. Демчук Т.С. [и др.]. – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2013. - 223 с. – Режим доступа: http:// www.brsu.by

Варыянтнасць заходнепалескіх намінацый раслін

У артыкуле разглядаюцца розныя падыходы да вызначэння паняццяў варыянтнасці, сінаніміі і дублетнасці ў сучасным беларускім мовазнаўстве. Зʼява варыянтнасці прааналізавана на прыкладзе заходнепалескіх намінацый раслін і выяўлены магчымыя прычыны яе ўзнікнення. У заходнепалескіх гаворках зафіксаваны фанетычныя, акцэнтныя, акцэнтна-фанематычныя, марфалагічныя, фанетыка-марфалагічныя і словаўтваральныя варыянты батанічных назваў, прыводзены шматлікія прыклады. Асаблівай прадуктыўнасцю сярод прааналізаваных адзінак вызначаецца фанетычная варыянтнасць.

Проза І.Шамякіна 70-х гадоў: жанрава-стылёвая спецыфіка, канкрэтна гістарычны і аксіялагічны змест

У артыкуле выяўляецца эвалюцыя творчасці Івана Шамякіна ў 70-я гады, даследуецца жанрава-стылёвая спецыфіка аповесцей “Шлюбная ноч”, “Гандлярка і паэт”, рамана “Вазьму твой боль”, вызначаецца канкрэтна-гістарычны і аксіялагічны змест твораў, асэнсоўваецца духоўны свет герояў, носьбітаў аўтарскага ідэалу і антыідэалу.

Мікратапонімы Брэстчыны: да пытання класіфікацыі

У беларускім мовазнаўстве актыўная праца па зборы і сістэматызацыі тапанімічнага матэрыялу распачалася ў 60-я гады ХХ ст. На сёння мовазнаўцы маюць і мікратапанімічныя слоўнікі, і неадзінкавыя навуковыя артыкулы па мікратапаніміі пэўных рэгіёнаў. Асобныя публікацыі прысвечаныя аналізу мікратапонімаў з канкрэтнай утваральнай базай. У артыкуле праведзены аналіз вядомых у беларускім мовазнаўстве відаў класіфікацыі тапанімічных (мікратапанімічных) адзінак і распрацавана магчымая схема аналізу мікратапанімічнага матэрыялу па ўтваральнай аснове. 

Страницы