Филологические науки в целом

ББК: 
80

Метафора как основа создания образа России в публицистике Д. Быкова

В статье исследованы роль и функции метафоры в публицистических текстах современного российского журналиста, писателя Д. Быкова.

"Правда чувств": рассказы Юрия Казакова и Михася Стрельцова

В статье исследована содержательная форма коротких произведений писателей Ю. Казакова и М. Стрельцова в контексте их творческий исканий и русско-белорусском контексте второй половины ХХ века.

Мирообраз новеллистики А. Платонова

В статье исследован мирообраз (термин Я.О. Зунделовича) рассказов А. Платонова. Структура рассказов писателя, соотношение между деталями произведения и его художественной системой рассматриваются как проекция мирообраза. Автор статьи констатировал значительную роль малых повествовательных форм в жанровой системе А. Платонова, мотивируя обращение писателя к данным жанрам литературными и экстралитературными факторами. В рассказах А. Платонова выявлены онтологические константы, детерминированные спецификой идейно-эстетических поисков прозаика.

Культурна-гістарычная спецыфіка антрапанімічнай прасторы гістарычнай прозы З. Дудзюк

У артыкуле разглядаюцца ўжытыя ў  гістарычнай прозе Зінаіды Дудзюк антрапонімы, якія з’яўляюцца носьбітамі каштоўнай інфармацыі  аб матэрыяльнай, духоўнай культуры і светаўспрыманні   старажытных славян. Разгледжана характэрная для міфалагічнай свядомасці крэатыўная  сутнасць  іменавання, згодна з якой імя прадвызначае істотныя рысы і лёс індывіда. Імёны персанажаў твораў З. Дудзюк былі разгледжаны з пункту гледжання ступені іх сэнсавай актыўнасці.

Літаратурная карта Берасцейшчыны

"Літаратурная карта Берасцейшчыны" - сумесная праца выкладчыкаў філалагічнага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С.Пушкіна і Брсэсцкага аддзяленна Саюза пісьменнікаў Беларусі.  На сённяшні дзень яна не мае аналагаў у рэспубліцы. Яе старонкі знаёмяць з пісьменнікамі Берасцейшчыны і іх творчасцю, пачынаючы з сярэднявечча да сённяшняга часу, з літаратурнымі аб’яднаннямі і літаратурнымі мясцінамі, у ліку якіх дамы-музеі, мемарыяльныя дошкі, помнікі і да т. п. Выданне шчодра ілюстравана фотаздымкамі. Разлічана на масавага чытача.

УЛАСНА ЛЕКСІЧНЫЯ АРХАІЗМЫ Ў ТЛУМАЧАЛЬНЫХ СЛОЎНІКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Звесткi пра аўтара:
Макарэвіч Аляксандр Васільевіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры тэарэтычнай і прыкладной эканомікі УА "Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна".
 
У артыкуле высвятляюцца прычыны архаізацыі і тэндэнцыі фарміравання разраду ўласна лексічных архаізмаў у сучаснай беларускай мове.

Страницы