Языкознание

ББК: 
81

Вопросы словообразования в преподавании курса "Русский язык (профессиональная лексика)"

Статья посвящена проблемам словообразования, адресуется преподавателям, обучающим иностранных студентов и размещена в сборнике научных статей "Теория и практика обучения русскому языку как иностранному и другим лингвистическим дисциплинам в высшей школе".

Зависимость успеваемости иностранных обучающихся от уровня усвоения ими дисциплины «Русский язык как иностранный»

На основе анализа качественной успеваемости иностранных обучающихся за три года устанавливается зависимость успешности обучения от уровня освоения студентами дисциплины "Русский язык как иностранный".

Частотность библейских фразеологизмов в языке русской художественной литературы ХІХ–ХХІ вв. (по материалам национального корпуса русского языка)

В статье описывается частотность библейских фразеологизмов в различные исторические эпохи и устанавливается зависимость употребительности устойчивых оборотов библейского происхождения  от происходящих в обществе процессов.

Лексические и грамматические трансформации при переводе польских конструкций с глаголами być и mieć на русский язык

В статье описаны способы перевода на русский язык польских конструкций с глаголами być и mieć, приводится статистика грамматических трансформаций, указаны типичные ошибки переводчиков.

Опыт использования электронных учебно-методических комплексов в преподавании лингвистических дисциплин

В статье описывается опыт использования семи авторских электронных учебно-методических комплексов в преподавании лингвистических дисциплин в БрГУ имени А.С. Пушкина.

Нацыянальна-культурная адметнасць антрапанімікону гістарычнай прозы З.Дудзюк

У артыкуле разглядаюцца ўжытыя ў гістарычнай прозе З. Дудзюк антрапонімы, якія з'язляюцца носьбітамі каштоўнай інфармацыі пра матэрыяльную і духоўную культуру старажытных славян.

Нацыянальна-культурная адметнасць антрапанімікону гістарычнай прозы З. Дудзюк, А. Наварыча і В. Коўтун

У артыкуле разглядаюцца ўжытыя ў гістарычнай прозе Зінаіды Дудзюк, Алеся Наварыча і Валянціны Коўтун антрапонімы, якія з’яўляюцца носьбітамі каштоўнай інфармацыі пра матэрыяльную і духоўную культуру беларусаў. Акрэсліваецца дыяпазон сэнсавага і фармальнага вар’іравання асабовых імёнаў, шматлікія формы якіх з’яўляюцца сродкам стварэння нацыянальнага і рэгіянальнага каларыту ў творах, інструментам перадачы шырокага спектра эмоцый, ацэнак, пачуццяў літаратурных герояў. Характарызуюцца гаваркія прозвішчы персанажаў, вызначаюцца прыёмы актуалізацыі ўнутранай формы гэтага тыпу антрапонімаў.

Нацыянальна-культурная адметнасць антрапанімічнай прасторы гістарычнай прозы В. Іпатавай і З. Дудзюк

У артыкуле разглядаюцца ўжытыя ў гістарычнай прозе З. Дудзюк і В. Іпатавай антрапонімы, якія з’яўляюцца носьбітамі каштоўнай інфармацыі аб матэрыяльнай, духоўнай культуры і светаўспрыманні старажытных славян. Асаблівая ўвага надавалася асэнсаванню ролі кантэксту ў раскрыцці сэнсавых і эмацыйна-экспрэсіўных магчымасцяў паэтонімаў.

Нацыянальна-культурная адметнасць анамастыкону прозы і драматургіі Р. Баравіковай для дзяцей і юнацтва

У артыкуле аналізуюцца ўжытыя ў кантэксце п’ес і казак Р. Баравіковай гаваркія антрапонімы, якія выступаюць важным сродкам характарыстыкі і ацэнкі персанажаў. Разглядаюцца “фонавыя” онімы, што дапамагаюць перадаць атмасферу мінуўшчыны, сучаснага жыцця і далёкай будучыні.

СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫЯ ГНЁЗДЫ КАМПАЗІТАЎ У БЕЛАРУСКАЙ І РУСКАЙ МОВАХ: АПІСАЛЬНА-СУПАСТАЎЛЯЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА

Артыкул прысвечаны найбольш складанай, комплекснай адзінцы дэрывацыйных сістэм сучасных беларускай і рускай моў – словаўтваральнаму гнязду (СГ). Апісанне СТ кампазітаў, а дакладней складанасуфіксальных назоўнікаў з дзеяслоўным кампанентам, адбываецца ў двух напрамках: характарыстыка гнёздаў, членам якіх у выніку пэўных дэрывацыйных крокаў з’яўляецца складанае слова (іменнага- па першым кампаненце і дзеяслоўнага – па другім), і даследаванне структурна-семантычнай будовы гнёздаў з вяршынямі-кампазітамі і фактараў, што на яе ўплываюць.

Страницы