Литературоведение

ББК: 
83

РЕАЛИЗАЦИЯ СКАЗОЧНО-ФАНТАЗИЙНОЙ КАРТИНЫ МИРА В ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ С. АХЕРН

В статье рассматриваются сказочно-фантазийные элементы построения художественного мира произведений С. Ахерн. Автором акцентируется внимание на трех формах выражения ирреальности, фантастичности в романах “The Book of Tomorrow”,“If You Could See Me Now”, “The Time of My Life” и “A Place Called Here”: магический предмет, мистический персонаж и параллельный мир. Смешивая реальное и условное, С. Ахерн раскрывает характеры главных героинь, касается проблем одиночества, свободы выбора, обретения собственной индивидуальности.

Беларускі санет: ля вытокаў жанра

У манаграфіі ўпершыню ў беларускім літаратуразнаўстве раскрываюцца гісторыка-тэарэтычныя пытанні станаўлення і развіцця нацыянальнага санета ў 1910 – 1930-ыя гады, з пазіцый версіфікацыйных і праблемна-тэматычных асаблівасцяў разглядаюцца санеты М.Багдановіча, Я. Купалы, напісаныя на польскай мове, аналізуецца санетыстыка Я. Лучыны, А. Гаруна, Я. Коласа, З. Бядулі, П. Труса, І. Плаўніка, П. Росіча, М. Дуброўскага, Ю. Лявоннага, М. Танка, У. Жылкі, пададзена метрычная сістэма беларускага санета 1900 – 1945 гадоў.