Станаўленне [Электронны рэсурс] : электрон. зб. навук. прац студэнтаў і магістрантаў філал. фак. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; пад агул. рэд. У. А. Сенькаўца. – Брэст : БрДУ, 2020. – 156 с.

Зборнік навуковых прац студэнтаў і магістрантаў філалагічнага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта прысвечаны актуальным пытанням сучаснага літаратуразнаўства, лінгвістыкі і журналістыкі. Адрасуецца студэнтам, аспірантам, настаўнікам, спецыялістам-філолагам.

Год проведения: 
2019