Преподаватели университета о Великой Отечественной войне

2. Преподаватели университета о Великой Отечественной войне.

Изучение истории Великой отечественной войны в высших учебных заведениях является одной из главных задач гуманитарной подготовки студентов. Определяющим в процессе воспитания и организации учебно-познавательной деятельности студентов становится формирование системы ценностей. Наиважнейшим среди этих ценностей является патриотизм как любовь к Родине.

70 лет Великой Победы
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) : учебно-методический комплекс для обучающихся первой ступени высшего образования (иностранных граждан) / Н. П. Галимова, Т. П. Савчук, Р. В. Чуль ; рец.: кафедра гуманитарных наук УО "Брестский государственный технический университет", Т. М. Милач ; УО "Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина". - Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2019. - 190 с.

Учебно-методический комплекс содержит программу обязательного модуля «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) для обучающихся первой ступени высшего образования (иностранных граждан), учебно-методическую курту дисциплины, краткий конспект лекций, планы семинарских занятий и краткие конспекты к ним, тестовые гадания и ответы к ним, тематические карты.

Издание предназначено ддя иностранных студентов первой ступени высшего образования всех специальностей.

70 лет Великой Победы

Гістарыяграфія гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны : вучэб.-метад. комплекс / У. В. Здановіч ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна. - Брэст : БрДУ, 2020. - 186 с.

Вучэбна-метадычны комплекс уключае змест вучэбнага матэрыялу, курс лекпый, тэматыку семінарскіх заняткаў з рэкамендаваным спісам літаратуры да кожнай тэмы, пытанні да заліку і экзамену, агульны спіс літаратуры.

Выданне адрасуецца студэнтам другой ступені вышэйшай адукацыі спецыяльнасці 1-21 8015 "Гісторыя" (прафілізацыя: Айчынная гісторыя), навукоўцам, настаўнікам, а таксама ўсім тым, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

70 лет Великой Победы
Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны. Агляд крыніц і айчыннай гістарыяграфіі : манаграфія / У. В. Здановіч ; рэц.: А. М. Вабiшчэвiч, С. Я. Новікаў ; рэд. А. А. Каваленя ; УА "Брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя А.С. Пушкiна". - Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2012. - 283 с.

У манаграфіі аналізуюцца працы айчынных гісторыкаў, у якіх непасрэдна ці ўскоска разгледжаны розныя пытанні ці аспекты гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны. У асобных раздзелах абагульнены творчыя напрацоўкі навукоўцаў у даследаванні гісторыі пачатковага перыяду вайны, партызанскага і падпольнага руху, акупацыйнага рэжыму, ідэалагічнага супрацьстаяння на тэрыторыі Беларусі, удзелу беларусаў на франтах вайны, у еўрапейскім руху Супрашўлення і вызваленні рэспублікі.

Выданне разлічана на навукоўцаў, студэнтаў ВНУ, а таксама можа быць карысным настаўнікам сярэдніх навучальных устаноў.

70 лет Великой Победы
Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941-1944гг.) у адлюстраванні айчыннай гісторыяграфіі : манаграфія / У. В. Здановіч ; УА "Брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя А.С. Пушкiна". - Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2008. - 253 с. - Бiблiягр.: с. 213.

У манаграфіі ў гістарыяграфічным плане аналізуюцца працы савецкіх і айчынных гісторыкаў, у якіх кепасрэдна ці ўскосна разглядаюйца розныя пытанні ці аспекты гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны. У асобных главах наказаны працэс фарміравання крыніцазнаўчай базы, падрыхтоўкі кадраў даследчыкаў, дзейнасць розных устаноў па вывучэнню ваеннай гісторыі рэспублікі, абагульнены творчыя напрацоўкі навукоўцаў у даследаванні гісторыі партызанскага і падпольнага руху, акупадыйнага рэжыму на тэрыторыі Беларусі.

Гістарыяграфічны аналіз дазволіць не толькі прасачыць эвалюцыю ведаў па тэме, але і вызначыць перспекгывы яе далейшага даследавання.

Выданне разлічана на навукоўцаў і студэнтаў ВНУ, настаўнікаў сярэдніх школ.

70 лет Великой Победы
Увековечение событий Великой Отечественной войны в Беларуси : монография / Т. П. Савчук ; рец.: А. А. Горбацкий, А. В. Мощук ; ред. В. В. Зданович ; УО "Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина". - Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2013. - 168 с.

Монография посвящена проблеме увековечения памяти о событиях Великой Отечественной войны в Беларуси. В отдельных разделах последовательно раскрываются условия, динамика, особенности процесса мемориализации на протяжении послевоенного периода. Показаны характерные черты, основные достижения и недостатки в деятельности государственных органов и общественных организаций в сфере увековечения. Определены проблемы реализации политики мемориализации, а также перспективы их решения.

Издание адресовано учёным, преподавателям, студентам, а также всем, кто интересуется исторической проблематикой.

70 лет Великой Победы

Брест в 1941-1944 гг. Оккупация : документы и материалы / Главное управление юстиции Брестского областного исполнительного комитета, Учреждение "Государственный архив Брестской области" ; сост.: Г. Д. Калустова, А. Г. Карапузова, Е. С. Розенблат ; редкол. И. Э. Еленская [и др.] ; рец.: В. И. Адамушко, В. В. Зданович. - Брест : Альтернатива, 2016. - 316 с. : фото, табл. - Библиогр.: с. 312 .

В сборнике публикуются документы и материалы по истории г. Бреста в период немецко-фашистской оккупации (22 июня 1941 г. - 28 июля 1944 г.), характеризующие структуру оккупационного городского управления, его функции и сферу деятельности; установленный оккупационный режим, условия жизни населения оккупированного города, состояние экономики и хозяйства, деятельность торгово-промышленных предприятий, систему снабжения и продовольственного обеспечения города, налоговую политику оккупантов, финансово-денежную ситуацию, состояние охраны здоровья и школьного дела, санитарное состояние города, демографическую ситуацию, политику оккупационных властей в отношении еврейского населения города, в сфере труда и рабочей силы и др., а также деятельность подпольной партийной организации.

Издание предназначено для ученых, историков, краеведов, а также для всех, кто интересуется историей города Бреста.

70 лет Великой Победы
Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне : [научное издание] / А. М. Литвин [и др.] ; редкол. А. А. Коваленя [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 495 с.

В издании рассматриваются вопросы участия белорусов и уроженцев Беларуси в важнейших событиях Великой Отечественной войны, характеризующие общий вклад населения республики в Победу. На большом фактическом материале, почерпнутом из опубликованной литературы и ранее неизвестных архивных документов, на многочисленных примерах комплексно исследуется массовый героизм белорусского народа на фронтах войны, раскрывается самоотверженная борьба патриотов в рядах партизан и подполья, участие белорусов и уроженцев республики в европейском движении Сопротивления и в составе войск антигитлеровской коалиции, героический труд в советском тылу и в восстановлении разрушенной войной экономики, социальной сферы, науки и культуры.

Адресуется специалистам-историкам, обществоведам, преподавателям и студентам, а также всем читателям, интересующимся историей Великой Отечественной войны.

70 лет Великой Победы
1941 год: трагедия, героизм, память : сборник материалов Международной научной конференции , посвященной 70-й годовщине начала Великой Отечественной войны, Брест, 20-22 июня 2011 года / УО "Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина", Брестский областной исполнительный комитет, Центр изучения внешней политики и безопасности РБ ; рец.: А. Н. Вабищевич, А. В. Мощук ; редкол.: М. Э. Чесновский, В. В. Зданович. - Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2012. - 125 с.

В материалах конференции раскрываются проблемы историографии и источниковедения военной истории. Освещаются боевые действия на фронтах войны, оккупационный режим на территории СССР, развитие партизанского движения и подпольной борьбы, а также события минувшей войны в исторической памяти белорусского народа, отражение их в учебной литературе для высших учебных заведений и школ.

Сборник адресован ученым, преподавателям вузов и школ, студентам, музейным работникам, краеведам, а также всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны.

70 лет Великой Победы
1941 год: трагедия, героизм, память : сборник материалов Международной научной конференции , посвященной 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны, Брест, 22-23 июня 2006 года / Министерство образования Республики Беларусь, УО "Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина", Национальная академия наук Беларуси, ГНУ "Институт истории НАН Беларуси" ; рец.: Г. М. Грибов, Н. Н. Ковалева ; орг. комитет М. Э. Чесновский [и др.] ; ред. кол. М. Э. Чесновский [и др.]. - Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2007. - 288 с.

В материалах конференции раскрываются проблемы историографии и источниковедения военной истории. Освещаются боевые действия на фронтах войны, оккупационный режим на территории СССР, развитие партизанского движения и подпольной борьбы, а также события минувшей войны в исторической памяти белорусского народа, отражение их в учебной литературе для высших учебных заведений и школ.

Сборник адресован ученым, преподавателям вузов и школ, студентам, музейным работникам, краеведам, а также всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны.

70 лет Великой Победы
Великая Отечественная война в исторической судьбе белорусского народа : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию победы в Великой Отечественной войне (Гродно, 4-5 мая 2010 года) / Национальная Академия Наук Беларуси, Институт истории, УО "Гродненский государственный университет имени Я. Купалы", Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции РБ ; редкол. А. А. Коваленя [и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2012.

В сборник вошли материалы Международной научно-практической конференции «Великая Отечественная война в исторической судьбе белорусского народа», которая состоялась в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной войне. Представлены доклады и сообщения, подготовленные как известными белорусскими и зарубежными исследователями военной истории, так и молодыми учеными. На богатом фактическом материале, с использованием новых архивных документов и современных достижений историографии авторы воссоздают многоплановую картину истории Беларуси в один из самых экстремальных периодов развития человеческой цивилизации, заостряя внимание на роли и вкладе белорусского народа в победу объединенных наций во Второй мировой войне.

Сборник адресован специалистам в области всеобщей истории, преподавателям, учащимся высших и средних учебных заведений, а также всем любителям военного прошлого нашей Родины.

70 лет Великой Победы
Нацистская политика геноцида на оккупированных территориях СССР : сборник материалов международной научно-практической конференции, Брест, 7-8 декабря 2012 года / УО "Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина" ; гл. ред. Е. С. Розенблат ; редкол. М. Э. Чесновский [и др.] ; рец.: А. В. Мощук, А. А. Горбацкий. - Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2014. - 224 с.

В материалах сборника исследователями Беларуси, Украины, России, Литвы и Польше рассмотрены проблемы геноцида в годы Второй мировой войны в историческом образовании и историографии, история Холокоста и локальные истории геноцида.

Издание адресовано научным работникам, преподавателям и студентам вузов, а также всем, кто интересуется актуальными проблемами исторической науки вообще и геноцида в частности.

70 лет Великой Победы
Личность в истории: героическое и трагическое : сборник материалов Четвёртой международной научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых, Брест, 26-27 ноября 2010 г. / гл. ред. редкол. М. Э. Чесновский ; редкол.: В. Р. Швайко, В. В. Зданович ; УО "Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина". - Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2011. - 178 с.

В сборнике представлены статьи ученых и молодых исследователей из Беларуси. Украины, Словакии, посвященные знаменитым и малоизвестным личностям всеобщей и отечественной истории с древнейших времен и до наших дней. В работах сделана попытка определить вклад как известных людей, так и «маленького человека» в политику, экономику, религию, культуру, науку и другие сферы деятельности.

Адресуется ученым, преподавателям и студентам вузов, а также всем, кто интересуется актуальными проблемами исторической науки.

Ответственность за языковое оформление и содержание статей несут авторы.

70 лет Великой Победы
Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921-1953 гг. В 2 кн. Кн. 2. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории / редкол.: А. А. Коваленя [и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2014. - 335 с.

Впервые в отечественной историографии подготовленно двухтомное издание, освещающее целый ряд сложных проблем отечественной истории. В историко-документальном очерке анализируются различные аспекты влияния Рижского мира 1921 г. и созданной им геополитической ситуации на исторические судьбы белорусского народа. Большая часть материалов вводится в научный оборот впервые.

Издание рассчитано на историков-исследователей, преподавателей, студентов и всех, кто интересуется историей Беларуси.