«Магутнае слова, ты роднае слова! Са мной ты на яве i ў сне» Я. Купала

«Магутнае слова, ты роднае слова! Са мной ты на яве i у сне» Я. КупалаНа світанку кнігадрукавання

«Родная мова, цудоўная мова!
Ты нашых думак уток і аснова!
Матчын дарунак ад самай калыскі,
Ты самацветаў яскравая нізка.»
                             У. Дубоўка

На світанку кнігадрукавання
Біблія: Факс, ўзнаўленне Бібліі, выд. Ф. Скарынаю ў 1517—1519 гг.: У 3 т. Т. 1/Прадмова А. Л. Петрашкевіча; Маст, афармл. А. М. Хількевіча.— Мн.: БелСЭ, 1990.

Гэта выданне з'яўляздца факсімільным узнаўленнем 23 кніг Бібліі, выдадзенай Ф. Скарынаю ў Празе ў 1517—1519 гадах на мове, блізкай да мовы свецкай старажытнабеларускай пісьменнасці, зразумелай простым людзям таго часу, якая застаецца даступнай i для сучаснага чытача. Выданне прысвечана 500-годдзю Ф. Скарыны — беларускага i ўсходнеславянскага першадрукара, вучонага, асветніка i пісьменніка эпохі Адраджэння.

На світанку кнігадрукавання
Кириллические издания XVII века из коллекции Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси : каталог / Нац. акад. наук Беларуси, Центр, науч. б-ка им. Яку¬ба Коласа ; сост.: Е. И. Титовец (отв. сост.) [и др.] ; редкол.: А. И. Гру¬ша (гл. ред.) [и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2019.

Каталог содержит научное описание 31 экземпляра 25 кириллических изданий пер¬вой четверти XVII в., вышедших из российских, белорусских и украинских типографий, знакомит с одной из наиболее значимых коллекций ЦНБ HAH Беларуси. Издание предназначено для работников библиотек и музеев, книговедов, историков, филологов, а также всех, кто интересуется книжным наследием Беларуси.

На світанку кнігадрукавання
Бярозкіна Н. Ю. Гісторыя кнігадрукавання Беларусі (XVI — пачатак XX ст.). — Мн.: Беларуская навука, 1998

У вучэбным дапаможніку разглядаецца гісторыя беларускага кнігадрукавання ад першадрукаў Францыска Скарыны да віленскай "друкарні пана Марціна Кухты", услаўленай Максімам Багдановічам. Аўтар абапіраецца на разнастайныя крыніцы, у тым ліку архіўныя звееткі i дакументы, даследаванні гісторыкаў, кнігаведаў, мастадтвазнаўцаў. Выданне мае грунтоўны даведачны апарат (заўвагі, паказальнік імёнаў, паказальнік друкарняў i выдавецтваў, слоўнік кніга- знаўчых тэрмінаў, шырокая бібліяграфія). Кніга будзе карыснай для студэнтаў бібліятэчных, філалагічных, гістарычных факультэтаў у якасці дапаможніка i каштоўнага даведніка.

На світанку кнігадрукавання
Узнікненне кнігадрукавання ў Еўропе i Беларусі = Возникновение книгопечатания в Европе и У Беларуси = The emergence of book-printing in Europe and Belarus / склад. A.A. Суша; Нацыянальная бібліятэка Беларусі. - Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017.

Багата ілюстраванае выданне, прысвечанае 500-годдзю беларускага кнігадрукавання, вызначае вытокі i дасягненні еўрапейскага кнігадрукавання, прадстауляе друкаваную спадчыну Францыска Скарыны ў Беларусі i свеце, паказвае ўплыў першадрукара на развіццё кніжнай культуры Беларусі.

На світанку кнігадрукавання
Ластоўскі, В. Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі / Вацлаў Ластоўскі ; прадм. А. Сушы - Мінск : Маст. літ., 2012

Вацлаў Ластоўскі - адзін з найярчэйшых прадстаўнікоў таго пакалення, якому давялося дабівацца права Беларусі заняць «свой пачэсны пасад між народамі». Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі, створаная Вацлавам Ластоўскім, дасюпь застаецца надзвычай запатрабаванай i ніколькі не страціла сваёй актуальнасці i каштоўнасці як навуковае i прэзентанцыйнае выданне, якое болып 85 гадоў чакала свайго перавыдання.

На світанку кнігадрукавання
Гісторыя беларускай кнігі. У 2 т. Т. 1. Кніжная культура Вялікага Княства Літоўскага / М. В. Нікалаеў; навук. рэд.: В. В. Антонаў, А. I. Мальдзіс, — .Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009

Двухтомнае выданне «Гісторыя беларускай кнігі» ахоплівае перыяд ад з'яўлення першых рукапісных кніг да канца XX стагоддзя. Першы том прысвечаны кніжнай культуры Вялікага Княства Літоўскага за ўвесь перыяд існавання гэтай дзяржавы. Шматлікія іллюстрацыі паказваюць эвалюцыю мастацкай аздобы беларускай кнігі. Кніга будзе карыснай для студэнтаў i выкладчыкаў ВНУ, гісторыкаў, філолагаў, краязнаўцаў, усіх, хто цікавіцца пытаннямі гісторыі беларускай культуры.

На світанку кнігадрукавання
Гісторыя беларускай кнігі. У 2 т. Т. 2. Кніжнасць новай Беларусі (XIX—XXI стст.) / М.В. Нікалаеў [і інш.] ; навук. рэд.: В.В. Антонаў, М.В. Нікалаеў. — Мінск : Беларус. Энцыкл. імя' П. Броўкі, 2011

Двухтомнае выданне «Гісторыя беларускай кнігі» ахоплівае перыяд ад з'яўлення першых рукапісных кніг да канца XX стагоддзя. Першы том прысвечаны кніжнай культуры Вялікага Княства Літоўскага за ўвесь перыяд існавання гэтай дзяржавы. Шматлікія іллюстрацыі паказваюць эвалюцыю мастацкай аздобы беларускай кнігі. Кніга будзе карыснай для студэнтаў i выкладчыкаў ВНУ, гісторыкаў, філолагаў, краязнаўцаў, усіх, хто цікавіцца пытаннямі гісторыі беларускай культуры.

На світанку кнігадрукавання
Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска Скорины = К533 Book heritage of Francysk Skaryna '/' Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [рэдакцыйны савет: А. А. Тозік (старшыня) i інш. ; рэдакцыйная калегія: Р. С. Матульскі (старшыня) i інш. ; адказны рэдактар А. А. Суша ; навуковы кансультант Г. Я. Галенчанка]. Факсімільнае ўзнаўленне, — Мінск, 2013 -An Т. 1 : Кніга Бьщця = Книга Бытия = The Book of Genesis. – 2013

Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую грамадскасць з адным з найболын каштоўных скарбаў айчыннай культуры - выданнямі беларускага i ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, студэнтаў, навучэнцаў i ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй i культурай Беларусі.

На світанку кнігадрукавання
Першы "Буквар": факсімільнае ўзнаўленне : да 400-годдзя выдання : [навуковае выданне] / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Міністэрства адукацыi Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; аўт. ідэі: Р. С. Матульскі, С. Ф. Алейнік ; рэд. А. А. Суша. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусi], 2018. - 111 с.

Узноўлены “Буквар” – унікальны помнік асветніцкай думкі і духоўнай культуры нашага народа (у свеце захавалася толькі 2 асобнікі гэтага выдання). Ён уключае не толькі сукупнасць вучэбных матэрыялаў для навучання дзяцей грамаце, але таксама цэлы комплекс тэкстаў дыдактычнага характару: настаўленні, малітвы, павучанні, гімны і інш. Факсімільнае выданне “Буквара” падрыхтавана з захаваннем усіх асаблівасцей арыгінала (фону паперы, дэфектаў, уладальніцкіх пазнак на кнізе). Кніжны помнік выдадзены ў камплекце з гісторыка-культурным нарысам, які раскрывае значэнне “Буквара” ў гісторыі кніжнай культуры Беларусі, і перакладам яго тэксту на сучасную рускую мову.

На світанку кнігадрукавання
Першы "Буквар": пераклад : да 400-годдзя выдання : [навуковае выданне] / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Міністэрства адукацыi Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; аўт. ідэі: Р. С. Матульскі, С. Ф. Алейнік ; рэд. А. А. Суша ; пер. Г. К. Ціванова. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусi], 2018. - 111 с.

Выданне уяуляе пераклад першага «Буквара» на сучасную мову. "Буквр" 1618 г. - унiкальны помнік асветніцкай думкі Беларусі, які заклаў пачатак традыцыі выдання аднайменных дапаможнікаў для пачатковага навучання грамаце ў розных краінах свету.

На світанку кнігадрукавання
Першы "Буквар": даследаванні : да 400-годдзя выдання = Первый "Букварь": исследования : к 400-летию издания = First "Bukvar": discovery : to the 400 anniversary of the publication : [навуковае выданне] / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Міністэрства адукацыi Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; аўт. ідэі: Р. С. Матульскі, С. Ф. Алейнік ; склад. А. А. Суша ; пер.: Л. Ю. Казакова, Коршук А. У., В. М. Шумскай ; рэц.: Г. Я. Галенчанка, Я. Л. Неміроўскі. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусi], 2018. - 247 с.

Выданне уключае вынiкi гiсторыка-культурнага даследвання, якое раскрывае значнасць першага у свеце выдання пад назвай "Буквар". "Буквар" - унікальны помнік асветніцкай думкі Беларусі, які заклаў пачатак традыцыі выдання аднайменных дапаможнікаў для пачатковага навучання грамаце ў розных краінах свету. Выданне заклікана садзейнічаць папулярызацыі найлепшых узораў кніжнай культуры беларускага народа, захаванню яго духоўнай спадчыны.

На світанку кнігадрукавання
Кніжная спадчына Беларусі: (з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) = Книжное наследие Беларуси : (из К 53 фондов Национальной библиотеки Беларуси) = Belarusian Book Heritage : (in the Collections of the National Library of Belarus): фотаальбом / складальнік A.A. Суша; фота А.П. Дрыбаса. - Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2014. - 416 с.

Фотаальбом уюпочае выявы найбольш значных кніжных помнікаў Беларусі, якія сёння зберагаюцца у фондах галоўнай бібліятэкі краіны - Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. У выданні прадстаўлены рукапісныя i друкаваныя помнікі, створаныя y XV-XX стст. на тэрыторыі Беларусі беларускімі пісьменнікамі i выдаўцамі або прысвечаныя Беларусі (беларусіка). Унікальныя беларускія рукапісы, каштоўныя старадрукі i рэдкія кнігі мінулых стагодцзяў, цудоўныя картаграфічныя i выяуленчыя выданні, кнігі з вядомых беларускіх кнігазбораў пераконваюць у самабытнасці i развітасці айчыннай культуры, яе багацці i разнастайнасці. Будзе цікавым шырокай аўдыторыі.
Духоўная спадчына Ф. Скарыны

Мова...
Родная мова
У марах, у песнях, у снах.
Мае ў ёй кожнае слова
Свой колер, і смак, і пах.
                             Анатоль Грачанікаў

Духоўная спадчына Ф. Скарыны
Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. Скарыны Духоўная спадчына Ф. СкарыныБеларускія кнiгi-юбіляры

Чую тваю жаўруковую музыку
Ў скошаных травах мурожных,
Мова! Як сонца маё беларускае,
Ты свецішся словам кожным…
                             Я. Янішчыц

Беларускія кнiгi-юбіляры
Караткевіч, У. Чорны замак Альшанскі: раман : для ст. шк. узросту/ Уладзімір Караткевіч. - Мінск: Маст. літ., 2011.— 382 с. — (Школьная бібліятэка).

Раман «Чорны замак Альшанскі» (1979) — адзін з найпапулярнейшых твораў Уладзіміра Караткевіча (1930—1984) — напісаны ў жанры гістарычнага дэтэктыва, які ў апошнія дзесяцігоддзі стаў лідарам сусветнай літаратуры. Займальны i пазнавальны твор, дзе цесна перапляліся гісторыя i сучаснасць, раскажа вам шмат чаго цікавага пра гісторыю Беларусі i не дазволіць заснуць да самага ранку.

Беларускія кнiгi-юбіляры
Караткевіч, У. С. Каласы пад сярпом тваім : раман : для ст. шк. узросту / Уладзімір Караткевіч. — Мінск: Мает, літ., 2008. — 814 с. — (Бібліятэка школьніка).

«Каласы пад сярпом тваім» — адзін з найлепшых гістарычных раманаў у беларускай літаратуры. Уладзімір Караткевіч па-майстэрску ўзнаўляе панараму жыцця краю напярэдадні паўстання 1863 года. Чытач трапляе ў магнацкі палац i сялянскую хату, у гімназічны клас i на велікасвецкі баль i разам з галоўным героем рамана Алесем Загорскім адкрывае для сябе прыгажосць, веліч i трагедыю

Беларускія кнiгi-юбіляры
Быкаў, В. У. Круглянскі мост. Сотнікаў : аповесцi для старэйшага школьнага ўзросту / В. Быкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. - 334 с.

"Kpyглянcкi мocт" (1968) — пepшaя aпoвecць з пapтызaнcкaгa цыклa, ycлeд зa якoй бyдyць нaпicaны "Coтнiкaў", "Aбeлicк", "Boўчaя згpaя", "Пaйcцi i нe вяpнyццa".

Беларускія кнiгi-юбіляры
Шамякiн, I. П. Сэрца на далоні: раман : для ст. шк. узросту/Іван Шамякін.— Мінск: Маcт, літ., 2008.

У кнігу ўвайшоў раман народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна «Сэрца на далоні», які ў 1968 го- дзе разам з пенталогіяй «Трывожнае шчасце» адзначаны Дзяржаўнай прэміяй Беларусі імя Якуба Коласа. Твор прысвечаны жыццю гарадской інтэлігенцыі — партийных работнікаў, журналістаў, урачоў.

Беларускія кнiгi-юбіляры
Сяркоў, I. К. Мы з Санькам... : аповесці.— Мінск. : Мастацкая літаратура, 2015.— 477 с.

Перевыданне шырока вядомых сярод юных чытачоў аповесцей Івана Сяркова «Мы з Санькам у тыле ворага», «Мы хлопцы жывучыя», «Мы з Санькам — артылерысты;..». Праўдзіва i цікава, з уласцівым аўтару гумарам расказваецца ў трох творах, сабраных пад адной вокладкай, аб пакручастых жыццёвых сцежках вясковых хлопцаў Івана Сырцова i Санькі Макавея.

Беларускія кнiгi-юбіляры
Чорны, К. Пошукі будучыні: раман, аповесці, апавяданні: для сярэд. i ст. шк. узросту / Кузьма Чорны. — Мінск : Маcт, літ., 2008. — 421 с.

У кнігу класіка беларускай літаратуры, майстра прозы Кузьмы Чорнага (1900—1941) увайшлі раман «Пошукі будучыні», аповесці «Лявон Бушмар» i «Насцечка» i выбраныя апавяданні розных гадоў.

Беларускія кнiгi-юбіляры
Колас, Я. Новая зямля : паэма : для сярэд. i ст. шк. узрос- ту / Якуб Колас; прадм. М. Мушынскага.— Мінск : Мает, літ., 2007. — 333 с

Паэма «Новая зямля» належыць да лепшых здабыткаў паэтычнай спадчыны народнага пісьменніка Беларусі Якуба Коласа (1882—1956). У ёй створана шырокая панарама жыцдя беларускага сялянства ў канцы XIX стагоддзя.

Беларускія кнiгi-юбіляры
Купала Янка. П'есы. Публіцыстыка. Янка Купала пра сябе. - Укладанне i прадмовы Н.Гілевіча; Маст. Г.Грак. - Мн.: ГА БТ «Кніга», 2002.

У кнігу серыі «Народная бібліятэка» ўвайшлі п'есы, найбольш значныя публіцыстычныя артыкулы i выбраныя лісты клаеіка беларускай літаратуры, першага народнага паэта Беларусі Янкі Купалы.

Беларускія кнiгi-юбіляры
Гусоўскі, М. Песня пра зубра / Мікола Гусоўскі; пер. з лацін. мовы i прадм. Я. Семяжона ; мает. А. М. Кашкурэвіч. — Мн.: Маст. літ., 2006.

Мікола Гусоўскі — адзін з буйнейшых паэтаў эпохі Адраджэння. Яго паэма «Песня пра зубра» — цуцоўны сплаў лірыкі i эпасу - з'яўляецца выдатным помнікам літаратурнай спадчыны i духоўнай велічы ўсходнеславянскіх народаў

Беларускія кнiгi-юбіляры
Барадулін P. Амплітуда смеласці: I лірыка, i гумар.— Мн.: 1983

У новай кнізе Рыгора Барадуліна вершы пра родную зямлю, пра тыя праблемы, што хвалююць сучасніка, а таксама нізкі вершаў пра Балгарыю i Чэхію. «Загоншчыкі славы»—у гэтым раздзеле вясёлыя вершы i гумарыстычная паэма.
Сэрцам роднага слова краніся

Ільняная і жытнёвая. Сялянская.
Баравая ў казачнай красе.
Старажытная. Ты самая славянская.
Светлая, як травы у расе.
                             Пімен Панчанка

Сэрцам роднага слова краніся
Старажытная беларуская літаратура / уклад. : УП «Выдавецтва "Вышэйшая школа" Мінск: Вышэйшая школа, 2022.

Выданне ўключае творы старажытнай пісьменнасці (эпохі Сярэднявечча i Адраджэння, стылі барока, класіцызм, асветніцтва, рамантызм i рэалізм) i змяшчае ] спасылкі ў выглядзе QR-кодаў на аўдыязапісы матэрыялаў. У асноўным гэта апо- весці, летапісы, жыціі, паэмы i індіыя творы гуманістаў-асветнікаў (К. Тураўскага, І Ф. Скарыны, М. Іусоўскага, С. Полацкага, В. Равінскага, К. Вераніцьша i інш.), у якіх ярка выявіліся настроі i мары беларускага народа ў розныя гістарычныя часы. Можна прасачыць асаблівасці пераходу ад даўняй да новай літаратуры, ад дакумен- тавання i каментавання да ўласна мастацкіх твораў. Літаратурна-мастацкае выданне для шырокага кола чытачоў, карысна ўсім хто цікавіцца духоўным набыткам нацыі.

Сэрцам роднага слова краніся
Ліпскi, У. С. Памілуй і ўзвысь : малітвы / У. С. Лiпскi. - Мiнск : Адукацыя i выхаванне, 2020. - 79 с.
У кнігу ўвайшлі 33 творы-малітвы выбітнага беларускага пісьменніка Уладзіміра Ліпскага. Гэта не проста зварот чалавека да Бога, гэта глыбокі роздум чалавека творчага над жыццём штодзённым i духоўным. Выданне ўтрымлівае кантэнт дапоўненай рэальнасці. Творы гучаць у выкананні аўтара, заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Ліпскага, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі Валерия Анісенкі i заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Леаніда Улашчанкі

Сэрцам роднага слова краніся
Алесь Бадак. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2019. 246 с.

У кнігу вядомага беларускага паэта Алеся Бадака ўвайшлі як новыя, так i лепшыя творы з яго папярэд- ніх зборнікаў. Паэтычны свет, створаны аўтарам, разнастайны, метафарычна загадкавы i незвычайны, але блізкі кожнаму з нас. У ім — роздум пра сутнасць чалавечага быцця i лёс Айчыны, зварот да беларускай гісторыі, а таксама глыбока пачуццёвая інтымная лірыка. «Развітанне з вечнасцю» мае не зусім звыклую для паэтычных зборнікаў структуру, паколькі яго апошні раздзел складаюць своеасаблівыя аўтарскія каментарыі да твораў, надрукаваных у папярэдніх раздзелах кнігі. Фактычна гэта па-мастацку напісаныя мікра-эсэ, у якіх паэт разважае пра сутнасць паэтычнага слова, расказвае гісторыі стварэння не- каторых сваіх вершаў i паэм, згадваючы імёны славутых калег, многія з якіх так ці інакш аказалі ўплыў на яго творчы лёс.

Сэрцам роднага слова краніся
Вітка, В. Урокі роднага слова : вершы, казкі, апавяданні / В. Вітка ; уклад. Т. С. Тарасава ; мает. М. Р. Казлоў— Мінск : Маст, літ., 2008.— 264 с.

Заслужаны дзеяч культуры, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь i ўладальнік Ганаровага Міжнароднага дыплома імя X. К. Андэрсена, выдатны дзіцячы пісьменнік Васіль Вітка быў прыроджаным педагогам. Вось i гэтая кніга з літаратурнай спадчыны пісьменніка—своеасаблівы падручнік роднага слова, чароўнага, мілагучнага i шматфарбнага.

Сэрцам роднага слова краніся
Юрэвіч У. Слова жывое, роднае, гаваркое...: Дапам. для настаўнікаў.— Мн.: Мает, літ., 1998.— 282 с.

Кніга «Слова жывое, роднае, гаваркое...» пра тое, што кожнае слова азначае, пра яго лахо- джаюе (зтымалогію) i разам э тым раскрыццё сэнсу яго. Калі вы цкавіцеся гісторыяй гэтага снова што шуст бліжа каля вас, разам з вамі (імя, прозвішча, назва той мясціны, дзе вы нарадзіліс* дзе жывяце, псторыя адзення вашага), вы абавязкова яе прачытаеце. У 1994 годзе шзе была прысуджана Дзяржаўмая прзмія Рэслублікі Беларусь.

Сэрцам роднага слова краніся
Янкоўскі Ф. Роднае слова. Выданне другое, дапрацаванае i дапоўненае. Пад рэд, М. Яўневіча. Мн., «Вышэйшая школа», 1972.

Прысвячаецца такім пытанням беларускага мовазнаўства, як беларуская мова сярод славянскіх моў, асаблівасці фанетыкі, марфалогя i сінтаксісу беларускай i рускай моў, арфаэпія, словаўжыванне ў таратурнай мове, фразеалогія. Прызначаецца студэнтам-філолагам, аспірантам, настаўнікам, журналістам, усім, хто цікавіцца беларускай мовай.

Сэрцам роднага слова краніся
Любай маме : вершы беларускіх паэтаў : для чытання дарослымі дзецям / & склад. Г.І. Зубрава. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. — 32 с. : іл. — (Кнігі нашага дзяцінства).

У зборніку сабраны прыгожыя, цёплыя i пранікнёныя вершы беларускіх паэтаў, прысвечаныя самаму дарагому чалавеку на зямлі — маці. Кніга зной дзе водгук у сэрцах самых маленькіх чытачоў, а таксама іх бацькоў. Выбранымі вершамі можна павіншаваць матулю з Днём нараджэння, Днём маці i са святам 8 Сакавіка.

Сэрцам роднага слова краніся
Пах летніх траў : 25 апавяданняў пра Бацькаўшчыну / укладальнік Алесь Бадак ; мастак Міхаіл Дайлідаў — Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. — 359 с.

Тэма Бацькаўшчыны займае асаблівае месца ў беларускай лі- таратуры. «Усе мы з хат» — так трапна калісьці назваў адну са сваіх аповесцей Янка Сіпакоў, як бы гаворачы i ад імя многіх айчынных пісьменнікаў якія нарадзіліся ў вёсцы, сталі гараджанамі, а пасля напісалі пра свае родныя мясціны цудоўныя, часам крыху шчымлівыя, але заўсёды асветленыя шчырай любоўю творы. У зборнік увайшлі апавяданні Янкі Брыля, Івана Пташнікава, Міхася Стральцова, Вячаслава Адамчыка i іншых вядомых празаікаў.

Сэрцам роднага слова краніся
Вераснёвыя ночы: 25 апавяданняўпра каханне / уклад. Алесь Бадак.— Мінск: Мастацкая літаратура, 2020.— 398 с.

«Вераснёвыя ночы» — своеасаблівая анталогія тэмы кахання ў беларускай прозе за апошняе стагоддзе. Як кахалі нашы бацькі, дзяды i прадзеды, як змяніліся за гэты час у грамадстве адносіны да праяўлення гэтага інтымнага пачуцця? Лепшыя апавяданні Якуба Коласа, Кузьмы Чорнага, Івана Мележа, Івана Шамякіна, Васіля Быкава, Івана Чыгрынава, Вячаслава Адамчыка, Георгія Марчука, Людмілы Рублеўскай, Андрэя Федарэнкі i іншых вядомых майстроў слова даюць адказы на падобныя пытанні на прыкладзе гісторый, напісаных у розныя гады.

Сэрцам роднага слова краніся
Караткевіч, У. С. Лебядзіны скіт : казкі / Уладзімір Караткевіч ; маст. Мікола Купава. — Мінск : Маст. літ., 2009. — 110 с.

Непаўторная мова, дасканалы стыль, а таксама любоў i прага да жыцця, што нясуць з сабою героі казак Уладзіміра Караткевіча,— усё гэта з першых радкоў захапляе i малых, i дарослых. Малыя з цікавасцю прачытаюць творы «Жабкі i Чарапаха», «Верабей, сава i птушыны суд», «Вясна ўвосень», «Надзвычайная котка». Падлет- кам адрасаваны шчымлівыя i патрыятычныя «Лебядзіны скіт», «Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў», «Кацёл з каменьчыкамі», лірычная «Вужы- ная каралева». А чытач дарослы i спрактыкаваны, можа, адкрые для сябе новага Уладзіміра Караткевіча — геніяльнага пісьменніка-казачніка.

Сэрцам роднага слова краніся
Караткевіч, У. С. Беларуская песня : вершы ; для ст. шк. узросту / Уладзімір Караткевіч ; уклад. Віктара Шніпа. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2020.— 134 е.- (100 вершау).

У кнігу класіка беларускай літаратуры Уладзіміра Караткевіча (1930—1984) увайшло 100 выбраных твораў, многія з якіх папоўнілі залаты фонд беларускай культуры i вывучаюцца у школе.