ВЕЛИЧИЕ СЛОВА СЛАВЯНСКОГО

БИБИЛОМАРАФОН 2023Мы - славяне

Славяне: происхождение и расселение на территории Беларуси
Славяне: происхождение и расселение на территории Беларуси / Э. М. Загорульский. – Минск : БГУ, 2012. – 367 с.

Комплексно проанализированы письменные, археологические, лингвистические, этнографические и антропологические источники по славянскому этногенезу. Намечены основные этапы в этнической истории славян, время и направление их миграций в те места, где их застает письменная история. Важное место отведено славянским памятникам в Восточной Европе и этническим процессам, приведшим к возникновению белорусов.

Гісторыя паўднёвых і заходніх славян (1914—2018)
Гісторыя паўднёвых і заходніх славян (1914—2018): Вучэб. дапам./ М. М. Мязга, Л. У. Гаўрылавец. — Мінск: Народная асвета, 2021. — 351 с.

У вучэбным дапаможніку асвятляецца навейшая гісторыя славянскіх краін ад пачатку Першай сусветнай вайны да нашых дзён. Сучасная гісторыя славянскіх краін разгледжана ў праблемна-краіназнаўчым плане. Выданне прызначана студэнтам-гісторыкам як дзённай, так і завочнай форм навучання. Кніга з’яўляецца першым айчынным дапаможнікам па навейшай гісторыі паўднёвых і заходніх славян, матэрыял якога ахоплівае ўвесь азначаны гістарычны перыяд. Ён дазваляе ажыццяўляць выкладанне вучэбнай дысцыпліны на беларускай мове.

История государства и права славянских народов
История государства и права славянских народов: Учебное пособие/ Авт. и сост. И. Н. Кузнецов. — М., Новое знание, 2004. — 587 с.

В пособии рассматриваются разные типы общества, государства и права, дается анализ историко-правовых фактов, основные правовые институты славянских народов, политические события и тенденции, памятники права. Хронологически материал охватывает приод с древних времен до конца ХХ в.

Гісторыя культуры Беларусі
Гісторыя культуры Беларусі: вучэб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2016. – 194 с.

Вучэбна-метадычны комплекс змешчае тэарэтычны і метадычны матэрыял (лекцыйны курс, тэматыка семінарскіх заняткаў і інш.), неабходны для арганізацыі аўдыторнай і самастойнай працы студэнтаў па вывучэнні гісторыі культуры Беларусі. У спіс рэкамендаванай літаратуры ўключаны пералік карысных сайтаў. Адрасуецца студэнтам гістарычнага факультэта, а таксама ўсім тым, хто цікавіцца гісторыяй культуры Беларусі.

Арніталагічны код беларускай традыцыйнай духоўнай культуры
Арніталагічны код беларускай традыцыйнай духоўнай культуры: манаграфія / І. А. Швед; рэц.: Міністэрства адукацыi Рэспублікі Беларусь. - Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2019. - 289 с.

Разгледжаны народныя ўяўленні беларусаў пра свет птушак, на матэрыяле розных відаў і жанраў традыцыйнай духоўнай культуры характарызуюцца семантыка і функцыянаванне канкрэтных сімвалаў як чыннікаў арніталагічнага кода, прасочваюцца яго ўнутраныя і знешнія сувязі.

Боги древних славян
Боги древних славян/ В. Калашников; Белый город, 2010 г. - 48 с.

Первая иллюстрированная книга для детей, посвященная богам восточных и западных славян.Для среднего школьного возраста.

Мифы древних славян
Мифы древних славян/ И. Киреевский; Клуб семейного досуга, 2009 г. - 240 с.

Ценность этой книги заключается в том, что в ней собраны воедино мифы и легенды наших далеких предков, о верованиях которых нам известно очень мало. Материал представлен в 3 частях: «Боги», «Духи», «Священные и волшебные растения, птицы и звери» и описывает представления древних славян о сотворении мира, о божествах и духах, в которых они верили, о растениях и животных, которых они наделяли чудесной силой. В качестве приложения приводится древнеславянский календарь-месячник, согласно которому жили наши далекие предки.

Беларусь и славянский мир в интеллектуальном контексте времени
Беларусь и славянский мир в интеллектуальном контексте времени : сборник материалов респ. науч.-практ. конф., Брест, 19 марта 2021 г. : Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина ; редкол.: Л. М. Калилец. – Брест : БрГУ, 2021. – 199 с.

Материалы сборника посвящены широкому спектру вопросов истории и культуры Беларуси и славянских государств. Авторы статей исследуют фольклорные обряды и традиции, тенденции и развитие современной науки и образования, изучают участие Беларуси во Второй мировой войне. Издание адресуется преподавателям, аспирантам, магистрантам и студентам высших учебных заведений.

Старажытная Беларусь. Полацкі і Новагародскі перыяды
Старажытная Беларусь. Полацкі і Новагародскі перыяды/ М. Ермаловіч; Прадм. М. Ткачова.— 2-ое выд. — Мн., Маст, літ., 2001.— 366 с.

Кніга папулярнага беларускага гісторыка Міколы Ермаловіча ўяўляе сабой плён яго шматгадовых навуковых пошукаў і прысвечана аднаўленню па драбніцах гісторыі Беларусі полацкага і новагародскага перыядаў. Выкарыстоўваючы дадзеныя легапісаў, тапанімікі, археалогіі, аўтар прасочвае лёс нашай зямлі, пачынаючы са старажытных часоў і канчаючы ўтварэннем і ўмацаваннем Вялікага княства Літоўскага. Смеласць і арыгінальнасць пазіцыі, непрыманне ідэалагічных догмаў і шаблонаў, якія панавалі ў гістарычнай навуцы на працягу гадоў, відаць, і сталі прычынай таго, што гэтая праца М. Ермаловіча зможа пабачыць свет толькі цяпер (2001 г.).

Князь Тур: история легенды. Сакрализация княжеской власти у славян/ А. А. Прохоров.— Мн.: БГУ, 2005.— 252 с.

В монографии исследуется образ легендарного князя Тура. Про­водится сопоставление данных археологических раскопок с материа­лами мифов, легенд и историческими описаниями греческих и римских авторов. Анализируются лингвистический, археологический и нарративный аспекты древней истории в контексте становления бе­лорусской государственности. Предназначено для студентов, научных сотрудников и всех, кто интересуется древнейшей историей Беларуси.


Кирилл и Мефодий создатели славянской азбуки

Братья: Кирилл и Мефодий. Историческое повествование/ В. М. Воскобойников. – М.: Мол. гвардия, 1979. - 174 с.

1100 лет назад братья Кирилл и Мефодий принесли на земли славян свет письменности и знаний. Это было время, которое нам, сегодняшним людям, постигнуть трудно. Религия, государство и наука слились тогда воедино. Ученые и писатели жили при монастырях и храмах. За любую отважную мысль, любое открытие благодарили бога, потому что считалось, что лишь по его воле люди узнают и строят жизнь. Просвещать народы дозволялось только служителям церкви. И тот, кто мечтал стать учителем, обязательно становился священником. Даже народные восстания прикрывались церковными целями. Пройдут века, и Фридрих Энгельс скажет об этой эпохе: «Всякая борьба против феодализма должна была тогда принимать религиозное облачение». О жизни великих братьев, об их борьбе за славянскую письменность, просвещение славянских народов — эта книга.

Кирилл и Мефодий: Пер. с болг. А. А. Косоруксва/ Караславов С. Хр.; Послесловие Б. Л. Рахманина – М.: Правда, 1987. – 736 с.

В городе Солунь жил муж, благородный и богатый, по имени Лев, который занимал должность друнгарияи подчинялся стратигу. Он был благоверен и праведен, строго соблюдал все божьи заповеди, как некогда Иов. Он жил со своею супругою, и родилось у них семеро детей; седьмой, самый младший, и был Константин Философ, наставник наш и учитель. Из «Пространного жития Константина Философа», IX век. Родиной нашего преподобного отца Кирилла был город Солунь. По национальности он был болгарин. Его родители были благоверными и благочестивыми людьми, отца авали Лев, мать — Мария. Они были богатыми и в городе самыми знатными. Из «Успения Кириллова». Наверное, вы хотите знать, кто эти отцы? Это Мефодий, который прославил Паннонскую епархию, став архиепископом Моравии, и Кирилл, который был знатоком древней философии, паче всего христианской, и понимал природу вещей, истинно существующих. Из «Жития Климента Охридского».

Кирилл и Мефодий / Ю. Лошиц — Москва: Молодая гвардия, 2013 г. - 368 с.

Создатели славянской письменности, братья Константин (получивший незадолго до смерти монашеское имя Кирилл) и Мефодий почитаются во всём славянском мире. Их жизненный подвиг не случайно приравнивают к апостольскому, именуя их "первоучителями" славян. Уроженцы греческой Солуни (Фессалоник), они не только создали азбуку, которой и по сей день пользуются многие народы (и не только славянские!), но и перевели на славянский язык Евангелие и богослужебные книги, позволив славянам молиться Богу на родном языке.

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий/ М. : Благовест, 2011. — 192 с.

Книга содержит жизнеописания святых братьев, сведения об их прославлении и почитании во всем мире. Кроме того, в него включен молитвенный раздел и ряд приложений.

Православные святые/ СПб. : Респекс, 1996. — 464 с.

Про жизнь и подвиги православных святых - от апостальских дней до нашего времени - рассказыают известные детские писатели.

Книжная культура.Ветка/ С. И. Леонтьева, Г. Г. Нечаева; фото А. П. Дрибас - Минск : Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2013. - 528 с.

Книга-альбом представляет уникальные памятники ветковской книжной культуры из нескольких музейных и частных собраний. Основу составляет коллекция Ветковского музея народного творчества им. Ф.Г.Шклярова — около 600 печатных и рукописных памятников XVI – начала XX в. Это в первую очередь знаменитый «Апостол», напечатанный Иваном Федоровым в 1574 году во Львове, «Евангелие учительное», изданное Василием Гарабурдой в 1580 году в виленской типографии купцов Мамоничей, «Евангелие» 1601–1606 годов, напечатанное Анисием Радишевским в Москве. Интересной частью издания являются рукописи, богато декорированные местными художниками-книжниками. Уникальны рукописные сборники XVII – начала XIX века, которые дают возможность почувствовать, как высока была роль книги в обучении, воспитании и нравственном формировании личности.


От бересты до электронной книги

Из прошлого в будущее. Библиотеки Беларуси.Ч. 1/ Р. С. Мотульский . – Минск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011.

Издание посвящено основным тенденциям развития книжного и библиотечного дела Беларуси в контексте национальной и общеевропейской истории (IX - XXI вв.).

Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі/ В. Ластоўскі.; прадм. А. Сушы. – Мінск: Маст. літ., 2012. – 814 с.

Вацлаў Ластоўскі — адзін з найярчэйшых прадстаўнікоў таго пакалення, якому давялося дабівацца для Беларусі права заняць “свой пачэсны пасад між народамі”. Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі, створаная Вацлавам Ластоўскім, дасюль застаецца надзвычай запатрабаванай і ніколькі не страціла сваёй актуальнасці ды каштоўнасці як навуковае і прэзентацыйнае выданне, якое больш за 85 гадоў чакала свайго перавыдання.

Берасцейскiя кнiгазборы/ Матэрыялы мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi «Берасцейскiя кнiгазборы: праблемы i перспектывы даследавання» (Брэст, 30-31 кастрычнiка 2008 г.)/ УК "Абласная бiблiятэка iмя М. Горкага"; складальнiкi: А. М. Мяснянкiна, Т. С. Кавенька — Брэст, 2010 г. - 464 с.

Зборнiк складзены з дакладаў, прачытанных на мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi «Берасцейскiя кнiгазборы: праблемы i перспектывы даследавання» (Брэст, 30-31 кастрычнiка 2088 г.). Аўтары з Беларусi, Лiтвы, Польшчы, Расii i Украiны прапануюць вынiкi даследаванняў гiсторыi кнiжнай культуры, значная ўвага надаецца кнiжным старажытнасцям Брэстчыны, лёсу мясцовых архiваў i бiблiятэк.

Берасцейскiя кнiгазборы: праблемы i перспектывы даследавання/ Матэрыялы i даклады II мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi, Брэст, 31 мая - 3 чэрвеня 2012 г.)/ Брэсцкi абласны выканаўчы камiтэт, Брэсцкая абласная бiблiятэка iмя М. Горкага, Брэсцкi Дзяржаўны ўнiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна; складальнiкi: А. М. Мяснянкiна, Т. С. Кавенька; пад агульнай рэд. М. В. Нiкалаева — Брэст: БрДУ, 2013 г. - 464 с.

Зборнiк складзены з дакладаў, прачытанных на мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi «Берасцейскiя кнiгазборы: праблемы i перспектывы даследавання» (Брэст, 30-31 кастрычнiка 2088 г.). Аўтары з Беларусi, Лiтвы, Польшчы, Расii i Украiны прапануюць вынiкi даследаванняў гiсторыi кнiжнай культуры, значная ўвага надаецца кнiжным старажытнасцям Брэстчыны, лёсу мясцовых архiваў i бiблiятэк.

Через века несущие свет

Преподобная Евфросиния Полоцкая/ сост. Н. Г. Куцаева. – Минск : Белорусская Православная Церковь, 2010. – 96 с.

Имя преподобной игумении Евфросинии Полоцкой пользуется особым почитанием у верных чад Православной Церкви, ведь, как сказано в житии святой, "преблаженная невеста Христова... для всех была всем". Настоящее издание повествует о древнем княжеском роде святой Евфросинии и начале ее духовного пути, о земных подвигах святой Полоцкой игумении и ее блаженном упокоении в святом граде Иерусалиме, а также о церковном прославлении Преподобной и возвращении ее святых мощей на Родину.

Преподобный Нестор Летописец Печерский/ сост. Н. Г. Куцаева. – Минск : Белорусский Экзархат, 2012. – 16 с.

По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета Святой Нестор Летописец сумел написать историю Руси как составную часть всемирной истории, истории спасения рода человеческого. В "Повести временных лет" он рассказывает о создании славянской грамоты, о крещении святой равноапостольной княгини Ольги, о первом храме и о Крещении Руси.

Кірыл, епіскап Тураўскі: Жыццё, спадчына, светапогляд/ Мельнікаў А. А.. — Мн., Беларуская навука, 2000. — 462 с.

Кніга прысвечана асобе і творчасці «рускага Залатавуста» XII ст., славутага хрысціянскага падзвіжніка-асветніка, пісьменніка і прапавеніка. Аўтар упершыню робіць спробу дэталёвага ўзнаўлення рэальнай біяграфіі свяціцеля, а таксама праводзіць атрыбуцыйнае даследаванне твораў Кірылы Тураўскага. Чытач знойдзе разгорнуты разгляд багаслоўскіх і філасофскіх поглядаў мысліцеля, асаблівасцей паэтыкі яго твораў. Кніга мае дадатак, які ўяўляе найбольш поўны збор твораў класіка ўсходнеславянскай літаратуры. Разлічана на гісторыкаў, філолагаў, культуролагаў, усіх, хто цікавіцца беларускай мінуўшчынай, духоўнай спадчынай усходніх славян.

Асветнікі зямлі беларускай. Х – пачатак ХХ ст.: Энцыкл. даведнік / Рэдкал.: Пашкоў Г.П. і інш.; Маст. У. М. Жук. – Мн. : БелЭн, 2001. – 496 с.

У кнізе змешчаны матэрыялы пра жыццёвы і творчы шлях каля 750 прадстаўнікоў філасофскай і грамадскай думкі Беларусі ад старажытных часоў да пачатку 20 стагоддзя. Сярод іх дзяржаўныя, грамадска-палітычныя і рэлігійныя дзеячы, філосафы і педагогі, пісьменнікі і мастакі, кампазітары і музыканты, выдаўцы і бібліятэкары, прыродазнаўцы, падарожнікі і краязнаўцы, удзельнікі нацыянальна-вызваленчага і рэвалюцыйнага руху, незалежна ад нацыянальная прыналежнасці, грамадскай пазіцыі і светапогляду. Выданне разлічана на навукоўцаў, студэнтаў і навучэнцаў, усіх тых, хто цікавіцца пытаннямі гісторыі, развіцця грамадскай думкі і асветы на Беларусі.

Станіслаў Аўгуст Панятоўскі : манарх, асветнік, мецэнат / Леанід Несцярчук. - Брэст: ААТ "Брэсцкая друкарня", 2011. - 300 с.

Илюстраванаенавукова-папулярнае выданне "Станіслаў Аўгуст Панятоўскі : манарх, асветнік, мецэнат" прысвечана жыццю і дзейнасці знакамітага ўражэнца Берасцейшчаны, адраджэнню і папулярызацыі ягонай гістарычнай спадчыны.

Асветнікі Беларусі. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Уладзіслаў Сыракомля. Вінцэсь Каратынскі: для сярэд. і ст. школ. узросту/ Э. С. Дубянецкі. - Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018 г. - 64 с.

У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях, літаратурную nворчасць і дзейнасць па пашырэнні ведаў сярод простых людзей трох выдатных пісьменнікаў 19 стагоддзя, якія жылі на беларускіх землях, — Вінцэнта Дуніна- Марцінкевіча (1808—1884), Уладзіслава Сыракомлі (1823—1862) і Вінцэся Каратынскага (1831—1891). Кніга прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца гісторыка-культурнай спадчынай беларускага народа.