Гісторыя беларускай дзяржаўнасці

Автор: 
Сушко В.У., Рамановіч П.С.
Год издания: 
2023
Издательство: 
УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна»
Аннотация: 

УДК 94(476)(075.8)
ББК 63.3(4Беи)-02я73

Рэкамендавана рэдакцыйна-выдавецкім саветам установы адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна»

Рэцэнзенты:
кафедра гуманітарных навук УА «Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт»

загадчык кафедры гісторыі славянскіх народаў УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна»
кандыдат гістарычных навук, дацэнт А. А. Бурык

Сушко, В. У.
Гісторыя беларускай дзяржаўнасці [Электронны рэсурс] : электрон. вучэб.-метад. комплекс / В. У. Сушко, П. С. Рамановіч ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2023. – Рэжым доступу: https://lib.brsu.by/node/1991
ISBN 978-985-22-0614-3.

Электронны вучэбна-метадычны комплекс распрацаваны згодна з патрабаваннямі адукацыйных стандартаў агульнай вышэйшай адукацыі для ўсіх спецыяльнасцей універсітэта. Уключае змест праграмнага вучэбнага матэрыялу, тэарэтычны курс, планы семінарскіх заняткаў са спісам рэкамендаванай літаратуры да кожнай тэмы, храналогію беларускай дзяржаўнасці, пытанні да экзамену, спіс прыкладнай тэматыкі рэфератаў, агульны спіс літаратуры.
Адрасуецца студэнтам спецыяльнасцей агульнай вышэйшай адукацыі дзённай і завочнай форм навучання.

Сістэмныя патрабаванні:
тып браўзера і версія любыя; хуткасць падключэння да інфармацыйна-тэлекамунікацыйных сетак любая;
дапаўненні да браўзера не патрабуюцца.

© УА «Брэсцкі дзяржаўны
ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна», 2023

Тип УММ: