Вместе-мы страна Беларусь1. История белорусской государственности

О, Беларусь, мая калыска,
Жыццё маё, прытулак мой!
3 гарачаю любоўю нiзка
Схiляюся перад табой.
Пiмен Панчанка

История белорусской государственности
Гісторыя беларускай дзяржаўнасці : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ; аўт.: Ігар Аляксандравіч Марзалюк, Аляксандр Генадзьевіч Каханоўскі, Сяргей Мікалаевіч Ходзін, Д.У. Дук [і інш.] ; рэд.: І. А. Марзалюк, Г.Г. Краско. – Мінск : Адукацыя i выхаванне, 2022. – 447 с. – (Сацыяльна-гуманітарны цыкл. Базавы кампанент). – Грыф. – На белорус. яз.

Вучэбны дапаможнік рэкамендаваны Рэспубліканскім саветам па гістарычнай палітыцы пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці напісана ў якасці падручніка для ўсіх спецыяльнасцей і студэнтаў, якія будуць навучацца ў ВНУ.

История белорусской государственности
Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII - пачатку XXI ст. У 2 кн. Кн. 1 / А. А. Каваленя [і інш.]; рэдкал. : А. А. Каваленя [і інш.]; Нац. акад, навук Беларусі, Ін-т гісторыі. - Мінск : Беларус. навука, 2011. — 584 с.

Упершыню ў беларускай гістарыяграфіі раскрыты гістарычныя перадумовы і заканамернасці працэсу нацыянальнага самавызначэння беларускага народа; адлюстраваны шлях ад узнікнення ідэі дзяржаўнасці да фарміравання нацыянальнага самавызначэння; раскрыты шлях ад выспявання ідэі дзяржаўнасці і станаўлення нацыянальнага руху ў перыяд, калі беларускія землі знаходзіліся ў складзе Расійскай імперыі; асветлены гіста-рычныя формы развіцця беларускай дзяржаўнасці, якія склаліся ў 1918-1939 гг. Разлічана на настаўнікаў, прафесійных вучоных-гісторыкаў, студэнтаў, магістран-таў і аспірантаў, супрацоўнікаў аддзелаў ідэалагічнай работы мясцовых адміністрацый, творчую інтэлігенцыю, шырокае кола чытачоў, неабыякавых да айчыннай гісторыі; рэ-камендуецца для выкарыстання ў навукова-даследчай працы і ў вучэбным працэсе.

История белорусской государственности
Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII - пачатку XXI ст. ГЗО У 2 кн. Кн. 2 / М. У Смяховіч [і інш.] ; рэдкал. : А. А. Каваленя [і ініп.]; Нац. акад, навук Беларусі, Ін-т гісторыі. - Мінск : Беларус. навука, 2012. -654

У другой кнізе калектыўнай манаграфіі ўперпіыню паказана развіццё беларускай дзяржаўнасці пасля аб’яднання беларускага народа ў 1939 г., яе стан у час Вялікай Айчыннай вайны, адлюстравана пасляваеннае дзяржаўнае будаўніцтва, раскрыты правде станаўлення і ўмацавання незалежнай, суверэннай дзяржавы - Рэспублікі Беларусь. Рэкамендуецца для выкарыстання ў навукова-даследчай працы і вучэбным працэсе. Разлічана на выкладчыкаў ВНУ, студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў, настаўнікаў, супрацоўнікаў аддзелаў ідэалагічнай работы мясцовых адміністрацый, творчую інтэлі-генцыю, шырокае кола чытачоў, не абыякавых да айчыннай гісторыі.

История белорусской государственности
История белорусской государственности. В 5 т. Т. 3. Белорусская государственность: от идеи к национальному государству (1917-1939 гг.) / А. А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома: В. Г. Мазец, Н. В. Смехович, С. А. Третьяк ; Нац. акад, наук Беларуси, Ин-т истории. - Минск : Беларуская навука, 2019. - 639 с.

В третьем томе «Истории белорусской государственности» раскрыты предпосылки, установлены закономерности, рассмотрены и охарактеризованы этапы, формы, направления и особенности процесса становления и развития белорусской националь-ной государственности в контексте глобальных геополитических изменений и трансфор-маций, которые происходили в 1917-1939 гг. Рассчитана на широкий круг читателей: профессиональных историков, преподава-телей учебных заведений и средних школ, студенческую и учащуюся молодежь, рекомендуется для использования в научно-исследовательской работе и учебном процессе.

История белорусской государственности
История белорусской государственности. В 5 т. Т. 4. Белорусская государственность накануне и в период Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления (1939-1953 гг.) / А. А. Коваленя [и др.] ; отв. ред. тома Н. Б. Нестерович ; Нац. акад, наук Беларуси, Ин-т истории. - Минск: Беларуская навука, 2019. - 567 с., ил. Минск: Беларуская навука, 2014.

В четвертом томе «Истории белорусской государственности» раскрыто развитие белорусской государственности в период с сентября 1939 по 1953 г. Особое внимание уделено периоду Второй мировой и и Великой Отечественной войн, победа в которых сыграла исключительно важную роль в упрочении белорусской государственности. Коллективная монография рассчитана на широкий круг читателей: профессиональных историков, преподавателей высших учебных заведений и средних школ, студенческую и учащуюся молодежь, рекомендуется для использования в научно-исследовательской работе и учебном процессе.
2. «Край белорусский, край самобытный»

Хватает на Полесье
И солнца, и воды.
И что ни двор - то песня,
Деревня - так сады.
Евгения Янищиц

Край белорусский, край самобытный
Лiцьвiнка В. Д. Святы i абрады беларусаў. — Мн.: Беларусь, 1997. — 176 с.: iл.

У кнізе падаюцца чатырнаццаць свят і абрадаў беларусаў, многія з якіх — упершыню. Найбольш разгорнута прадстаўлены асноўныя з іх: Вялікдзень, Купалле, Дзяды, Каляды. Даюцца метадычныя парады па арганізацыі іх святкавання, рэкамендуецца адпаведная літаратура. Выдан не ілюстравана фотаздымкамі, якія зроблены непасрэдна ў час правядзення гэтых народных свят. Прапануецца настаўнікам, выхавацелям дзіцячых садкоў, кіраўнікам фальклорных калектываў, работнікам устаноў культуры, усім прыхільнікам традыцыйнай спадчыны беларускага народа.

Край белорусский, край самобытный
Лобачевская, О. А. Белорусский народный текстиль: художественные основы, взаимосвязи, новации / О. А. Лобачевская. - Минск: Беларус. навука, 2013. - 527 с.: ил.

Книга посвящена анализу белорусского крестьянского художественного текстиля. На основе изучения музейных коллекций и материалов полевых исследований в монографии рассмотрены художественные основы народного текстиля в контексте гендерной специфики этого вида народного искусства и его взаимодействия с текстильной культурой народов Западной Европы и соседних стран: Польши, Литвы, Украины, России. Особое внимание уделено комплексному анализу современных художественных явлений в текстильном творчестве белорусов XX в.: орнаментики изобразительного характера, полихромии, текстильного интерьера как синтеза новых видов переборного ткачества, вышивки свободной гладью, вязания крючком и других видов художественных техник. Адресовано искусствоведам, этнологам, культурологам, занимающимся проблемами этнической художественной культуры, работникам музеев, домов ремесел и других учреждений культуры.

Край белорусский, край самобытный
Сахута, Я.М. Беларускае народнае мастацтва / Я.М. Сахута. — Мінск: Беларусь, 2011.— 367 с.: іл.

Выданне дае комплекснае ўяўленне пра адну з важнейших галін традыцыйнай мастацкай культуры Беларусі — народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, мастацкія рамёствы і промыслы. Разглядаюцца іх набыткі і традыцыі, а таксама су-часнае становішча, вызначаюцца нацыянальная адметнасць і месца ў еўрапейскім кантэксце, грунтоўна характарызуюцца найбольш пашыраныя віды беларускага на-роднага мастацтва: разьбярства, ганчарства, кавальства, ткацтва, роспіс, пляценне з природных матэрыялаў. Прызначаецца ўсім, каго цікавіць традыцыйная мастацкая культура Беларусь

Край белорусский, край самобытный
Сахута, Я.М. Беларускае народнае ганчарсгва / Я.М. Сахута. — Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2013. — 224 с. : іл.

Выданне дае комплекснае ўяўленне пра адно з найбольш старажытных і пашыраных традыцыйных рамёстваў Беларусі — ганчарства. Разглядаюцца яго вытокі і гісторыя ад зараджэння і да нашых дзён, тэхналогія рамяства, асартымент і характар вырабаў, іх мастацкія і рэгіянальныя асаблівасці. Асобная ўвага ўдзяляецца дзейнасці найболып значных ганчарскіх асяродкаў Беларусі, асвятляюцца характар і праблемы сучаснага народнага ганчарства. Адрасавана ўсім, каго цікавіць традыпыйная культура Беларусі.

Край белорусский, край самобытный
Гісторыя беларускай дзяржаўнасці : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ; аўт.: Ігар Аляксандравіч Марзалюк, Аляксандр Генадзьевіч Каханоўскі, Сяргей Мікалаевіч Ходзін, Д.У. Дук [і інш.] ; рэд.: І. А. Марзалюк, Г.Г. Краско. – Мінск : Адукацыя i выхаванне, 2022. – 447 с. – (Сацыяльна-гуманітарны цыкл. Базавы кампанент). – Грыф. – На белорус. яз.

Вучэбны дапаможнік рэкамендаваны Рэспубліканскім саветам па гістарычнай палітыцы пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці напісана ў якасці падручніка для ўсіх спецыяльнасцей і студэнтаў, якія будуць навучацца ў ВНУ.

Край белорусский, край самобытный
Сакральная живопись Беларуси XV-XVIII веков [альбом]

Представлены предметы из культовых коллекций Беларуси и России. Это алтарные картины, алтари, иконостасы, которые находятся в храмах, а также иконы из музеев. В книге соединено православное и католическое искусство Беларуси. При этом в издание включено большое количество ансамблей, а не отдельных памятников.

Край белорусский, край самобытный
ПОМНІКІ МАСТАЦКАЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ. Лазука Барыс Андрэевіч, Агеева Людміла Яўгенаўна, Баброўскі Дзмітрый Яўгенавіч і інш.

Багата ілюстраванае навуковае выданне «Помнікі мастацкай культуры Беларусі» (папярэдняя назва «Старажытная беларуская культура») прысвечана мастацкай і этнаграфічнай спадчыне беларускага народа ад старажытнасці да ХХ ст. Прадстаўлены археалагічныя знаходкі, іканапіс, скульптура, слуцкія паясы; мастацкія тканіны, старадрукі і кніжная гравюра, разьба, мастацкія вырабы з металу, народныя касцюмы, кераміка, народныя музычныя інструменты, прылады працы, хатняе начынне, вырабы з саломкі і інш. Асобны раздзел прысвечаны помнікам этнаграфіі і народнага мастацтва чарнобыльскай зоны (па зборах Музея старажытнабеларускай культурыІнстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі).
3. Люблю цябе, мая зямля

Кудыні глянь — лясы шумяць,
за полем рэчка, гай.
I ў сэрцы песні не стрымаць
пра мой любімы край.
Адам Русак

Люблю цябе, мая зямля
МАЯ БЕЛАРУСЬ. Фотаальбом

Фота і тэкст С.М. Плыткевіча. Мінск, выдавецтва «Беларусь». На беларускай / англійскай мовах

Люблю цябе, мая зямля
Памяць зямлі Беларусі: [Альбом / Склад. В.Р.Мішчанка ]

На трёх языках, цветные фотографии,твёрдый переплёт, формат 185×295. Минск ,,Міжнародны цэнтр культуры кнігі'' 2003 год.

Люблю цябе, мая зямля
Мешечко, Е.Н. Путешествие по Беларуси. В краю Немана, Западного Буга и Припяти : путеводитель /Е.Н. Мешечко. — Брест : ОАО «Брестская типография», 2012. — 284 с., фотографии.

В путеводителе предлагается совершить путешествие по уникальному уголку Европы — бассейну Немана, Западного Буга и Припяти. Дана характеристика природы, населения, быта, культуры края. Предназначен для любителей путешествий, туристов, краеведов, а также всех любителей своего края.

Люблю цябе, мая зямля
Природа Беларуси : энциклопедия. В 3 т. Т. 1. Земля и недра / редкол. : Т.В. Белова [и др.]. — Минск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі. — 2009. — 464 с.: ил.

В первом томе «Земля и недра» энциклопедии «Природа Беларуси» помещено более тысячи статей по следующим тематикам: геологическое строение, основные тектонические структуры, гидрогеология, инженерная геология, стратиграфия, палеонтология, рельеф и геоморфология, геохимия, геофизика, литология, минералогия, петрография, ландшафты, почвы, геологические научные и производственные учреждения, месторождения. Информационный материал сопровождается картами, картосхемами, таблицами и др. Энциклопедия предназначена для студентов и преподавателей вузов, учителей и широкого круга читателей.

Люблю цябе, мая зямля
Путеводитель по городам и районным центрам республики Беларусь

Перелистывая страницы этого издания, Вы познакомитесь со всеми городами, районными центрами Беларуси и поселком Мир - уникальной жемчужиной мирового историко-культурного наследия. Увидите планы этих населенных пунктов, прочтете обзорные исторические и социально-экономические очерки о каждом из них.

Люблю цябе, мая зямля
Аўгустоўскі канал. Ад Віслы да Нёмана. Фотаальбом / [Укладальнік А.І. Ласмінскі, аўтар уступнага артыкула І. Г. Трусаў]

Люблю цябе, мая зямля
Белавежская путча: Фотоальбом/фота К. Дробаў, П. Кастрама, М. Шарай; /уклад. В. Гардзей; пер. тэкстаў на англ, мову У. Бурлака. — Мн.: Литература и Искусство, 2004.—160 с.: іл.

У кнігу ўключаныя больш за 100 фатаздымкаў, якія распавядаюць пра непаўторную прыроду ўнікальнага запаведніка - Белавежскай пушчы. Аўтар альбома "Белавежская пушча" фотажурналіст Мікалай Аляксеевіч Шарай - чалавек, улюбёны ў прыгажосць роднага краю. Сваімі работамі ён шмат гадоў стараўся далучыць людзей да прыроды, абудзіць у іх жаданне берагчы жывёл, птушак, насякомых, цаніць кожнае дрэўца, кусцік, травінку... Аматары прыроды ведаюць Мікалая Шарая па фатаздымкам, замалёўкам і рэпартажам у часопісе "Родная прырода" і ў іншых выданнях.