Филологические науки в целом

ББК: 
80

Гісторыя і культура Берасцейшчыны, Беларусі, сусвету ў люстэрку анамастыкону навукова-папулярнай літаратуры сучасных берасцейскіх аўтараў

У артыкуле разглядаецца гісторыя і культура Берасцейшчыны, сусвету ў люстэрку анамастыкону навукова-папулярнай літаратуры сучасных берасцейскіх аўтараў

Гаваркія прозвішчы ў кантэксце гістарычнай прозы сучасных берасцейскіх пісьменікаў

У артыкуле разглядаюцца ўжытыя ў гістарычнай прозе сучасных берасцейскіх аўтараў прозвішчы персанажаў. Ахарактарызавана паходжанне антрапонімаў.

АДРАДЖЭННЕ ЎСТАРЭЛЫХ ЭКАНАМІЧНЫХ НАЗВАЎ У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Сведения об авторе:
Макаревич Александр Васильевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной экономики Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина.
 

ЗЫСК ЦІ ПРЫБЫТАК?

Сведения об авторе:
Макаревич Александр Васильевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной экономики Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина.
 

Катарсіс як праблема карэляцыі чалавека і свету ў беларускай драматургіі канца ХХ–пачатку ХХІ стст.

У артыкуле асэнсоўваюцца маральна-этычныя ідэалы  ў творах сучаснай беларускай драматургіі. Аўтар даследуе праблему ў святле катарсісу, вывучае  эвалюцыю тэрміна, яго літаратуразнаўчае сэнсавае напаўненне, выяўляе яго сацыякультурную і эстэтычную функцыю. У артыкуле аналізуецца роля катарсічнага пачатку як сродку маральна-этычнага выхавання грамадства ў творах беларускай драматургіі ХХ – пачатку ХХІ стст.

Сказана - звязана: мат-лы да рэгіянальнага слоўніка Брэстчыны. - Брэст, 2013. - 71 с.

У выданні пададзены адметныя словы і фразеалагізмы Брэстчыны, што ствараюць цэласнае ўяўленне пра глыбіню і значнасць дыялектнай мовы Брэстчыны.

Нацыянальнае і агульначалавечае ў мастацка-публіцыстычных творах пісьменнікаў Берасцейшчыны

В статье исследованы художественно-публицистические произведения писателей Брестчины в разрезе проблемы "общечеловеческое - национальное".

Страницы