Филологические науки в целом

ББК: 
80

Лингвокультурологические задачи к тексту С.Мажуко "Пастырь детей и деревьев"

В статье представлены лингвокультурологические задачи к тексту С.Мажуко «Пастырь детей и деревьев». Лингвокультурологические задачи понимаются авторами как как задания, направленные на выявление культурных смыслов текста на основе анализа языковых элементов, заключающих в себе лингвокультурологическую информацию и определяющих ценности смыслов, содержащихся в произведении.

Сравнения в рассказе Д.Рубиной "Всё тот же сон"

Статья Г.В.Писарук и В.Н.Философ посвящена сравнению как одному из простейших изобразительно-выразительных средств в рассказе «Всё тот же сон…» современного русского автора Д.Рубиной. К сравнениям авторы относят не только собственно сравнения, но и метафоры как скрытые сравнения, а также метафорические и метонимические эпитеты, сутью которых является переносное значение слов на основе скрытого сравнения. Авторы статьи дают подробную лингвистическую характеристику структурным особенностям сравнений, использованных Д. Рубиной в рассказе, и описывают их функции.

Жанраўтваральная роля паэтонімаў у мастацкіхтворах берасцейскіх пісьменнікаў : манаграфія.

У манаграфіі даследуецца нацыянальна-культурная адметнасць анамастыкону гістарычнай прозы і драматургіі, аўтабіяграфічнай прозы, аўтарскіх казак і навукова-папулярнай літаратуры сучасных берасцейскіх пісьменнікаў; разглядаюцца вобразныя, характаралагічныя і экспрэсіўна-ацэначныя асаблівасці паэтонімаў, іх функцыі ў  творах берасцейскіх аўтараў ХХ–ХХІ стагоддзяў.

Лінгвакраязнаўства ў кантэксце моўнай культуры: манаграфія

У манаграфіі акцэнтуецца ўвага на моўных адзінках, якія зафіксавалі моўныя, этнакультурныя, геаграфічныя і гістарычныя асаблівасці Брэсцка-Пінскага Палесся

Мікратапонімы Брэстчыны: да пытання класіфікацыі

У беларускім мовазнаўстве актыўная праца па зборы і сістэматызацыі тапанімічнага матэрыялу распачалася ў 60-я гады ХХ ст. На сёння мовазнаўцы маюць і мікратапанімічныя слоўнікі, і неадзінкавыя навуковыя артыкулы па мікратапаніміі пэўных рэгіёнаў. Асобныя публікацыі прысвечаныя аналізу мікратапонімаў з канкрэтнай утваральнай базай. У артыкуле праведзены аналіз вядомых у беларускім мовазнаўстве відаў класіфікацыі тапанімічных (мікратапанімічных) адзінак і распрацавана магчымая схема аналізу мікратапанімічнага матэрыялу па ўтваральнай аснове. 

Анамастычная прастора сучаснай беларускай навукова-папулярнай літаратуры

У артыкуле разглядаюцца ўжытыя ў навукова-папулярнай літаратуры онімы, праведзена класіфікацыя ўстарэлых паэтонімаў з пункту гледжання іх суадносінаў з кампанентамі сучаснага іменаслову.

Страницы