"А в книжной памяти мгновения войны"

Новости библиотеки

Проза І.Шамякіна 70-х гадоў: жанрава-стылёвая спецыфіка, канкрэтна гістарычны і аксіялагічны змест

У артыкуле выяўляецца эвалюцыя творчасці Івана Шамякіна ў 70-я гады, даследуецца жанрава-стылёвая спецыфіка аповесцей “Шлюбная ноч”, “Гандлярка і паэт”, рамана “Вазьму твой боль”, вызначаецца канкрэтна-гістарычны і аксіялагічны змест твораў, асэнсоўваецца духоўны свет герояў, носьбітаў аўтарскага ідэалу і антыідэалу.

Мікратапонімы Брэстчыны: да пытання класіфікацыі

У беларускім мовазнаўстве актыўная праца па зборы і сістэматызацыі тапанімічнага матэрыялу распачалася ў 60-я гады ХХ ст. На сёння мовазнаўцы маюць і мікратапанімічныя слоўнікі, і неадзінкавыя навуковыя артыкулы па мікратапаніміі пэўных рэгіёнаў. Асобныя публікацыі прысвечаныя аналізу мікратапонімаў з канкрэтнай утваральнай базай. У артыкуле праведзены аналіз вядомых у беларускім мовазнаўстве відаў класіфікацыі тапанімічных (мікратапанімічных) адзінак і распрацавана магчымая схема аналізу мікратапанімічнага матэрыялу па ўтваральнай аснове. 

Лінгвістычнае краязнаўства Брэстчыны: узаемадзеянне мовы і культуры

Мэта артыкула – вывучэнне сувязі моўных адзінак з культурай, гісторыяй, побытам жыхароў Брэстчыны; вызначэнне намінатыўных адзінак, найперш безэквівалентнай лексікі, з нацыянальна-культурнай семантыкай у складзе ўстойлівых адзінак і фальклорных тэкстах Брэстчыны. Для аналізу ўзяты намінатыўныя адзінкі (безэквівалентная лексіка) у складзе прыказак і фразеалагізмаў дыялектнай мовы Брэстчыны, а таксама фальклорныя формулы, семантыка якіх адлюстроўвае прадметы, з’явы, якасці, працэсы рэчаіснасці, ландшафт, гісторыю, этнакультуру Брэстчыны.

культурно-историческое своеобразие ономастического пространства исторической прозы А.Крейдича и Г.Марчука

В статье  проанализированы  использованные в  исторической драматургии брестских писателей поэтонимы.  Описана национально-культурная информация личных имён собственных, прозвищ, фамилий. Выделены тематические группы “фоновых” онимов, которые рассмотрены с точки зрения соотношения с современными именами собственными.

жанрообразующая роль поэтонимов в контексте авторских сказок современных брестских писателей

В статье рассмотрена национально-культурная специфика ономастического пространства авторских сказок современных брестских писателей.   Описаны сконцентрированные в именах персонажей и «фоновых»  онимах сведения о материальной и духовной культуре белорусов.

Ономастическое пространство сборника авторских сказок современных белор. писателей "Зорная Кася"

В статье рассмотрен национально маркированный ономастический материал, использованный в контексте авторских сказок современных белорусских писателей. Выявлены семантические особенности словообразовательных основ поэтонимов, которые отражают факты национальной культуры. Исследована информация экстралингвистического характера онимов разных периодов именослова, отражённых в сказках.

Жанраўтваральная роля онімаў у кантэксце навукова-папулярнай літаратуры М.Пашкевіча, М.Міцковіча і В.Сарычава

У артыкуле разгледжаны ўжытыя ў навукова-папулярнай літаратуры берасцейскіх пісьменнікаў онімы. Асэнсавана нацыянальна-культурная інфармацыя антрапонімаў. Тапонімы прааналізаваны паводле суадносінаў з сучасным іменасловам. Апісана сэнсавая нагрузка “фонавых” онімаў, якія захавалі інфармацыю пра матэрыяльную і духоўную культуру беларусаў.

Прагматическая значимость личных имен собственных в контексте исторической прозы Г.далидовича

В статье рассматриваются представленные в  исторической прозе Генриха Далидовича личные имена собственные, которые являются  важнейшим компонентом идейно-тематического содержания художественного текста и  средством номинации, характеристики и оценки персонажей и их отношений.  Описан диапазон смыслового и формального варьирования онимов,  многочисленные формы которых являются средством создания национального и регионального колорита в произведениях, инструментом передачи широкого спектра эмоций, оценок, чувств действующих лиц.  Рассматриваются социальная,  стилистическая, культурно-историче

Поступление литературы

Уважаемые преподаватели и студенты! 
Предлагаем вашему вниманию презентацию новинок учебной литературы. 
Приглашаем ознакомиться с изданиями в читальном зале №1 (каб. 202, главный корпус БрГУ). 

Фото демонстрируемых изданий представлены ниже.

 

 

 

Ономастикон исторического романа А.Бутевича "Королева не изменяла королю"

В статье рассмотрены национально-культурные особенности ономастикона исторической прозы Анатолия Бутевича. Лексико-семантическое исследование поэтонимов прозы  белорусского автора осуществляется  в русле такого направления современной филологической науки, как лингвокультурология.

Страницы